Tüzük


BÖLÜM I:

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1: Derneği adı “Türk Gastroenteroloji Derneği”dir.

Madde 2: Dernek Genel Merkezi Ankara’da olup adresi: Mustafa Kemal Mah. 2126. Sokak No: 6/9 Kolbay İş Merkezi C Blok Çankaya/Ankara

Madde 3: Diğer illerde şubeler açılabilir.

Derneğin Konusu ve Amacı:

Madde 4: Türk Gastroenteroloji Derneği Türkiye’deki gastroenteroloji uzmanlarının hak ve çıkarlarını korumak doğrultusunda çalışan bir uzmanlık derneğidir.

Türk Gastroenteroloji Derneği uzmanlık konusu ile ilgili eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanlarındaki çalışmalarıyla ülke çapında en yüksek düzeyde sağlık hizmeti sağlanmasını amaçlar.

Dernek, gastroenteroloji alanındaki tüm ilerlemeleri takip ederek, gastroenteroloji uzmanları arasında dayanışma ve bilgi alışverişini en yüksek standartlarda geliştirmeyi amaçlar.

Dernek çalışmalarında kamuya dönük faaliyetler ve kamu yararı önde gelir. Dernek amaçları doğrultusunda çalışırken tüm resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, onlardan yardım alır, onlara yardım eder. Gerekli izni almak şartı ile yurtdışı kuruluşlarla da işbirliği yapar.

Dernek Konusu ve Amaçlarını Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanları:

Madde 5: İşbu Tüzük’ün 4. Maddesinde belirtilen Dernek Konusu ve Amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda ve şekilde çalışmalar yapar:

a. Gastroenteroloji ile ilgili diğer uzmanlık ve bilimsel dernekleri, vakıfları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar.

b. Gastroenteroloji dalında hekimlerin, hemşirelerin, teknikerlerin ve diğer yardımcı tıp dallarında çalışanların daha iyi yetişebilmesi için ülke çapında “Sürekli Tıp Eğitimi” kapsamında konferanslar, kongreler, seminerler ve mezuniyet sonrası kursları gibi bilimsel toplantıları düzenler. Bu tür toplantıların işleyiş kuralları Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen bir yönerge doğrultusunda belirlenir.

c. Süreli veya süresiz bilimsel yayınlar yapar.

d. Gastroenteroloji dalında yapılan bilimsel çalışmaları maddi ve manevi olarak destekler.

e. Gerektiğinde ve uygun şartların oluşması durumunda gastroenterolojinin var olan veya gelişmekte olan konularında yetiştirilmek üzere kabiliyetli hekimleri tespit ederek bunların ileri eğitim almasını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı burslar verebilir.

f. Dernek, amaçlarına ulaşabilmek için çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, e-mail, internet olanakları sağlandığı ve Bilimsel Toplantıların yapabileceği salonları içeren Bina ve müştemilatı gibi gayri menkuller edinebilir.

g. Türk Gastroenteroloji Derneği, hastane, dispanser, poliklinik gibi halk sağlığına ve toplumun her kesimine hizmet veren kurumların açılmasına yardımcı olur veya bilfiil açarak çalıştırır. Keza sosyal amaçlı lokal ve benzeri tesisler açabilir.

h. Yönetim Kurulu çağın ve ülkenin gereksinimlerini göz önüne alarak uygun bulduğu alanlarda bilimsel çalışma grupları, mesleki yeterlilik kurulu ve komiteler oluşturarak bunların çalışmalarını destekler.

i. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya federasyon kurabilir, var olan vakıf veya federasyonlar ile işbirliği yapabilir.

j. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

k. Gerektiğinde iktisadi işletmeler kurabilir.

Derneğin Çalışma Hacmi:

Madde 6. Dernek amaçlarını geliştirmek için:

a. Şubeler kurabilir,

b. Tesisler ve işletmeler inşa ettirebilir, kurabilir, işletebilir.

c. Her türlü ayni, nakdi bağışlar ve gönüllü hizmetler kabul edebilir,

d. Her türlü hukuki sözleşmeler ve tasarruflar yapabilir,

e. Gerekli izni almak şartı ile, aynı amaç ile çalışan milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapabilir, onlarla yardımlaşabilir ve onlara üye olabilir.

BÖLÜM II:

Üye Türleri, Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

Madde 7. Türk Gastroenteroloji Derneği’nin Genel Merkezinin 2 tür üyesi vardır. Bu üyelikler asil ve fahri üyeliklerdir. Şubelerin ancak asil üyeleri olabilir. Üyelik türleri tanımları ve üyeliğe giriş şartları aşağıdaki gibidir:

A. Genel şartlar:

1. Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek.

2. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmamak.

3. Ağır hapis cezası ve yüz kızartıcı suçlardan ya da dernekler kanununun yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden mahkumiyeti olmamak.

B. Özel şartlar:

a. Asil üye:

1. Mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayarak gastroenteroloji uzmanı unvanı almış olmak.

2. Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmuş olmak.

b. Fahri üye:

1. Gastroenteroloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olan asistan ve uzmanlık öğrencileri hekimler;

2. Gastroenteroloji ile ilişkili alanlarda çalışan ve en az üniversite mezunu olan araştırmacılar, hekimler, diğer sağlık çalışanları ve yöneticiler (gastroenteroloji cerrahisi, pediatrik gastroenteroloji, radyoloji, yoğun bakım, patoloji, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, anesteziyoloji, halk sağlığı, biyoistatistik ve benzeri uzmanları ve bu dallardaki asistanlar ve uzmanlık öğrencileri;

3. Derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetler vermiş, derneğe önemli ayni, nakdi veya hizmet bağışında bulunmuş kişiler fahri üye olabilirler

Fahri üyeler aidat ödemezler. Genel Kurullara dinleyici olarak katılabilirler, fakat oy kullanamazlar ve dernek kurullarına seçilemezler. Yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından ve yardımlarından yararlanmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilirler.

4.Bu tüzüğün kabul edildiği tarihte bir önceki tüzüğe göre Genel Merkez Genel Kurul üyesi olup da, Gastroenteroloji Uzmanı olmayanlar, asil üyelikten çıkarılarak fahri üyeliğe geçirilir.

5.Halen, Türk Gastroenteroloji Derneği asil üyesi olan ancak Gastroenteroloji Uzmanı olmayanlar asil üyelikten çıkarılarak fahri üyeliğe geçirilir."

Madde 8. Dernek aidatı yıllık 20 TL (Yirmi Türk Lirasıdır). Derneğe yeni giren üyelerden girmelik aidatı alınmaz.

Madde 9. Derneğe üye olmak isteyenler Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanmış üyeliğe kabul başvuru formunu doldurarak Genel Merkeze başvururlar. Üyelik başvurusu en geç 30 gün içinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Madde 10. Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu isteklerini Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılırlar. Üyenin istifa dilekçesi Merkez Yönetim Kuruluna ulaştığı anda, üyeye bir geri bildirim olmasına gerek kalmaksızın, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 11. Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda Merkez Yönetim Kurulu kararı ile sona erer:

a. Ölüm,

b. Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybetmek,

c. Dernek tüzüğüne, Merkez Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar; şeref ve haysiyet kırıcı davranışlarda bulunanlar; üyeler arasında geçimsizliğe neden olanlar; siyasi ve ideolojik münakaşa veya propaganda yapanlar; genel kurulun ve yöneticilerin hak ve görevini güçlüğe düşüren ve çalışmalarını engelleyenler; Derneği kendi kişisel çıkarları için kullananlar, hekimlik şan, şeref ve hizmet anlayışına leke sürecek davranışlarda bulunanlar Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilirler. Bu üyeler Merkez Disiplin Kurulunun teklifi ve Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Madde 12: Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılan üyenin bu karara karşı ilk toplanacak Merkez Genel Kuruluna yazılı itiraz hakkı vardır. Merkez Genel Kurulu çıkarılmış üyenin yazılı itirazı üzerine konuyu ilk gündeme alıp görüşür. Yazılı itiraz okunur ve üye dinlenir. Konu Merkez Genel Kurulunun oyuna sunulur. Merkez Genel Kurulunun kararı kesindir. Bu yolla çıkartılan üye tekrar kabul edilmez.

Madde 13. Aidatını ve borcunu ödemeyen üyeler yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır ve kendilerine ödemede bulunmaları için 30 gün süre verilir. Geçerli bir mazerete dayanmaksızın borcunu bu süre içinde de ödemeyenlerin üyelikleri ilgili yönetim kurulunca silinir ve durum kendilerine taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Kaydı silinen üye kararın kendisine tebliğinden itibaren genel kurula itirazda bulunabilir. Genel kurulun bu konudaki %60 oy nisabı ile aldığı kararı kesin karardır.

Madde 14. Üyeler eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında ırk, dil, din ve siyasi kanaat farkı gözetilemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Her üyenin ilgili olduğu genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanabilirler, diğer üyelerin aracılığı ile oy kullanmazlar.

BÖLÜM III:

Derneğin Organları:

Madde 15: Derneğin organları şunlardır:

a. Merkez Genel Kurulu

b. Merkez Yönetim Kurulu

c. Merkez Denetim Kurulu

d. Merkez Disiplin Kurulu

Merkez Genel Kurulu

Madde 16: Merkez Genel Kurulu üst karar ve denetleme organıdır. Derneğin asil üyelerinden oluşur. Fahri ve onursal üyeler genel kurulu izleyebilirler ancak oy kullanamazlar ve dernek organlarına seçilemezler.

Madde 17:Merkez Genel Kurulu iki yılda bir kez Ekim ayı içerisinde, ulusal kongre yapılıyor ise, kongrenin yapıldığı yerde, kongre yapılmıyor ise, Ankara’da Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır. Toplantıya çağrı Merkez Yönetim Kurulunca yapılır. Merkez Denetim Kurulunun veya Merkez Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum veya dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Merkez Genel Kurulunun 30 gün içerisinde toplantıya çağrılması zorunludur. Merkez Yönetim Kurulu bu görevi yerine getirmezse, Merkez Denetim Kurulu veya toplantıyı isteyenlerden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliğine başvurabilir.

Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi üyelere Merkez Yönetim Kurulunca en az onbeş gün önceden duyurulur. Toplantı duyurusunun ne şekilde yapılacağı Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu duyuruda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Merkez Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 18: Merkez Genel Kurul toplantıları ulusal kongre yapılıyor ise, kongrenin yapıldığı yerde, kongre yapılmıyor ise, dernek merkezinin bulunduğu şehir olan Ankara’da yapılır.

Toplantı Usulü:

Madde 19: Merkez Genel Kurulu, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya Merkez Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Merkez Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Merkez Genel Kurulunda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Merkez Genel Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri ve onursal üyeler Merkez Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Merkez Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Merkez Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Merkez Genel Kurulunun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 20: Merkez Genel Kurulunda, aksine karar alınmamışsa, Merkez Yönetim, Merkez Denetim ve Merkez Disiplin Kurulları üyelerinin seçimleri gizli oy açık tasnif usulü ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Merkez Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Merkez Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Merkez Genel Kurulunun Yetki ve Görevleri:

Madde 21: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

1. Dernek organlarının seçilmesi.

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3. Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

4. Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6. Merkez Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

7. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.

10. Derneğin vakıf kurması.

11. Derneğin fesih edilmesi.

12. Dernek şube ve temsilciliklerinin açılmasına ve kapanmasına karar vermek.

13. Merkez Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Merkez Genel Kurulu, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Merkez Genel Kurulu, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Merkez Yönetim Kurulu:

Kuruluşu:

Madde 22: Merkez Yönetim Kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak Merkez Genel Kurulunca seçilir. Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında dernek faaliyetlerini yürütmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman üye ve üç üyeden oluşan görev dağılımını gizli oyla belirler. Merkez Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla ve en geç iki ayda bir olmak üzere her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Eski Merkez Yönetim Kurulu üyeleri yeniden aday olabilir. Ancak, başkan iki dönemden fazla süre başkanlık yapamaz ve bir üye en fazla üç dönem seçilebilir.

Görev ve Yetkileri:

Madde 23: Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, dernek haklarını korumak için avukat tutmak .

2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3. Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

4. Merkez Genel Kurulundan alınan yetkiye dayanarak dernek bütçesinin bölümleri arasında aktarmalar yapmak suretiyle bütçede yeni bölümler açmak ve dernek adına gelir tahsil etmek.

5. Merkez Genel Kurulu yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.

6. Kira sözleşmesi, yapmak, dernek menkul ve gayrimenkullerini kiraya vermek, dernek lehine rehin ipotek veya aynı hakları tesis ettirmek

7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak.

9. Derneklerle ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutmak.

10. Yabancı uyruklu kişilerin derneğe alınması halinde 10 gün içinde mahalli mülki amirlere bildirmek.

11. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

12. Derneğe olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardım ve bağışta bulunanlar ile derneğin bilimsel toplantılarında bilimsel katkıda bulunan yerli ve yabancı üye ve konuklara değerli çalışmalar yapanlara yönetim kurulu tarafından plaket, şükran belgesi, para ödülü, madalya veya burs ya da isim verme şeklinde ödüller vermek.

13. Şubelerin Yönetim Kurullarının çalışmalarını kontrol, koordine etmek ve yönlendirmek.

14. Derneğin resmi yayın organı olan TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ’ni çıkarmak.

15. Kanun ve tüzükte belirtilen diğer yetkileri kullanmak.

Merkez Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

Madde 24: Merkez Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak Merkez Genel Kurulunca seçilir. Merkez Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Dernek Genel Kurulunda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. İlk toplantısını, seçimi izleyen yedi gün içinde yaparak bir başkan seçer. 6 ay ara ile gereken zamanlarda ve durumlarda denetleme görevini yaparak raporun bir suretini yönetim kuruluna verir. Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun her türlü tasarrufunu denetler fakat müdahale edemez. Dernek Genel Kurulundan en geç 10 gün önce denetleme raporunu Merkez Yönetim Kuruluna verir ve bu rapor Dernek Genel Kuruluna sunulur. Denetleme sırasında kanun, yönetmelikler ve Dernek Tüzüğüne aykırı işlemleri tespit ettiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma hakkına haizdir.

Merkez Disiplin Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

Madde 25:

1. Dernek Genel Kurulu tarafından gizli oyla iki yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

2. Merkez Disiplin Kuruluna seçilebilmek için Türk Gastroenteroloji Derneği’nin asil üyesi olmak, en az 15 yıllık gastroenteroloji uzmanı olmak, çalıştığı kurum ya da meslek örgütü tarafından meslek uygulamaları ile ilgili olarak verilmiş bir ceza ya da adli yargı tarafından yüz kızartıcı suçlar nedeniyle verilmiş ve kesinleşmiş bir ceza almamış olmak şartları gereklidir.

3. Merkez Disiplin Kurulu seçildikleri genel kurulu izleyen 7 gün içinde toplanarak aralarından bir başkan seçer.

4. Merkez Disiplin Kurulu kararlarında en az 2/3 çoğunluk aranır.

5. Dernekler Kanunun gerekli gördüğü durumlarda, yönetim kurulunca görevlendirildikleri disiplin soruşturmalarını yapar. Soruşturma sonucunu gereği için yönetim kuruluna yazılı bir rapor ile bildirir.

6. Merkez Disiplin Kurulunun verdiği uyarı ve kınama cezaları doğrudan Merkez Yönetim Kurulunca uygulanır. Dernek üyeliğinden ihraç cezası Merkez Genel Kurulunun onayına sunulur.

Derneğin Şubelerinin Oluşumu ve İşleyişi:

Madde 26: Şubeler, derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, Türk Gastroenteroloji Derneğinin en az yirmi beş asil üyesinin olduğu bir şehir veya birkaç şehirden oluşan bir bölgede Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen beş kişilik bir kurucu heyet tarafından kurulur. Kurucuların o yerde ikamet etmekte olmaları şartı aranır.Şubeler Türk Gastroenteroloji Derneği tüzüğünü aynen kabul etmek zorundadır. Sadece şubenin yeri ve adresi yazılı olan maddelerde değişiklik yapılır.

Madde 27: Açılacak şubeler bu tüzükle veya sonradan çıkarılacak tüzük ve içtüzüklerle Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Genel Merkezin bu şubeler üzerinde denetim ve inceleme yetkisi vardır. Genel Merkez Yönetim kurulunu göstereceği lüzum üzerine görevlendireceği bir veya birkaç üye ile şubeleri denetleyebilir ve genel kurulun salt çoğunlukla alacağı kararıyla şubenin yönetim kurullarına işten el çektirebilir.

Madde 28: Şubelerin adı Türk Gastroenteroloji Derneği ............. Şubesi şeklinde belirtilir.

Madde 29: Şubeler kendi kaynakları ile ve bu tüzük hükümlerine göre idare olunurlar, ancak

tüzük amaçlarının gerçekleşmesine ait çalışmalarına Genel Merkezce maddi manevi yardım

yapılabilir. Şubeler, Genel Merkez tarafından başlatılan çalışmaları, Genel Merkezin önerisi üzerine her türlü olanakları ve açacakları kampanyalarla maddi ve manevi olarak desteklerler. Şubeler kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karsısında bizzat sorumludurlar. Şubenin kendi tasarrufundan Genel Merkez sorumlu tutulamaz.

Madde 30: Şubeler müşterek çalışmaya uymak ve yıllık çalışma programını tatbik etmek hususunda Merkez Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak mecburiyetindedirler. Şubelerin genel çalışma programı içersindeki faaliyetleri mahallidir. Herhangi bir şube Yönetim Kurulu, diğer bir şubeyi veya Merkez teşkilatı ilzam edecek şekilde davranamaz ve faaliyetlerde bulunamaz.

Madde 31: Üyeler ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Bölge değiştirmelerde, üye kayıt fişi, aidatı ve durumu, üyenin yeni bölgesindeki şube yönetim kuruluna bildirilir.

Madde 32: Şubeler üye listelerine 6 ayda bir dernek Genel Merkezine yazılı olarak bildirirler. Çeşitli nedenlerle şube üyeliğinden ayrılmalar olduğunda şube yönetim kurulu bu ayrılmayı Merkez Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmak üzere dernek Genel Merkezine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Madde 33: Bir şube,şube kurmak için yeterli üye sayının altına (yirmi beş üyenin altına) düştüğünde durum Merkez Genel Kuruluna bildirilir. Merkez Genel Kurulu şubenin kapanması kararını alır ve şube yönetim kuruluna bildirir. Şube yönetim kurulu kapatma kararını geçerli kanunlara uygun olarak gerçekleştirir. Üye sayısı azlığı nedeniyle kapatılan şube üyeleri arzu ederler ise en yakın şehirdeki şubeye üye olabilirler.

Şubelerin Organları:

Madde 34: Şubeler şu organlardan oluşur:

1. Şube Genel Kurulu

2. Şube Yönetim Kurulu

3. Şube Denetim Kurulu

Madde 35: Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerin ekseriyetinin iştiraki ile toplanır. Şube Genel Kurul toplantısına ait hususlar, bu tüzüğün Merkez teşkilatına ait kısmında zikredilen şartlar çerçevesinde cereyan eder. Şube Genel Kurulları Merkez Genel Kurullarından en az 60 gün önce yapılır ve sonuç yazılı bir rapor ile Genel Merkeze bildirilir. Genel kurullarını zamanında yapmayan şubeler hakkında soruşturma başlatılır. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından 60 gün önce bitirmek zorundadırlar.

Madde 36: Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için gizli oyla seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Şube eski Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilebilirler. Şube Yönetim Kurulu seçimi izleyen yedi gün içerisinde ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçerler.

Madde 37: Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

Madde 38: Dernek Merkez Organlarında ve çalışmalarında uygulanan usuller şubeler ve organları için de geçerlidir.

BÖLÜM IV:

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 39: Derneğin gelir kaynakları:

1. Üye aidatları.

2. Gerçek ve tüzel kişilerin, vakıfların yapacakları bağış ve yardımlar.

3. Dernekçe tertiplenen balo, gezi, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları, konferans. ve kongreler ile yayınlardan sağlanan gelirler.

4. Dernekçe tertiplenen piyangoların gelirleri.

5. Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malvarlıklarından elde edilen gelirler.

Madde 40: Dernek siyasi partilerden ve onlara bağlı teşekküllerden yahut işçi veya işveren meslek teşekküllerinden herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

Madde 41: Şubelerin gelirleri ve yıllık hasılatları kendilerine aittir. Merkez teşkilatına yardım için bütçelerinde bir fasıl ayrılır. Bu fasıl bütçenin 1/5’ inden aşağı olamaz.

BÖLÜM V:

Çeşitli Hükümler:

Derneğin İç Denetimi

Madde 42: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 43: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzük Tadili ve Derneğin Feshi

Madde 44: Bu ana tüzük, ancak, Genel Merkez Genel Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile değiştirilebilir. Şubeler, tüzüklerindeki ikamet adreslerini değiştirebilirler.

Derneğin Feshi:

Madde 45: Dernekler kanununda belirtilen fesih hallerinin dışında, fesih kararı Dernek Genel Kurulunun 2/3 üye ile yapacağı toplantıda, 2/3 çoğunluk ile alınabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, karar alınması için katılanların 2/3 olumlu oyu gereklidir. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren genel kurul, dernek mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka meslek kurulusuna devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

Kapanan Şubeler

Madde 46: Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son yönetim kurulunca yapılır. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar yeni şubeye devredilir.

Madde 47: Bu tüzükte bulunmayan durumlarda ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmelikler hükümleri uygulanır.

Madde 48: Tüzüğün değiştirildiği 23-10-2016 Olağanüstü Genel Kurulu esnasında görevli olan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımları:

Genel Başkan Prof. Dr. Serhat Bor

İkinci Başkan Prof. Dr. Kadir Bal

Genel Sekreter Prof. Dr. Birol Özer

Sayman Prof. Dr. Orhan Sezgin

Üye Prof. Dr. Hale Akpınar

Üye Prof. Dr. Murat Törüner

Üye Prof. Dr. Necati Örmeci

Madde 49: Dernek aşağıdaki üyeler tarafından 1959 yılında kurulmuştur:

Prof. Dr. Zafer Paykoç

Prof. Dr. Hamdi Aktan

Prof. Dr. Recai Ergüder

Prof. Dr. Selahattin Koloğlu

Prof. Dr. Hilmi Akın

Prof. Dr. Naci Ayral

Prof. Dr. Namık Kemal Menteş

Dr. Ahmet İhsan Aksan

Dr. Alaaddin Erkmen

Dr. Nurettin Aruman

Dr. Fevzi Aybers